Antalya Etkinlikleri

Troya
Troya
Sahne/Bale - Dans
30
Nisan
Salı
18:15
-
24
Eylül
Salı
18:15
Troya
Troya
Sahne/Bale - Dans
07
Mayıs
Salı
18:15
-
24
Eylül
Salı
18:15
Troya
Troya
Sahne/Bale - Dans
14
Mayıs
Salı
18:15
-
24
Eylül
Salı
18:15
Anadolu Ateşi - Fire of Anatolia
Anadolu Ateşi - Fire of Anatolia
Sahne/Bale - Dans
17
Mayıs
Cuma
18:15
-
27
Eylül
Cuma
18:15
Troya
Troya
Sahne/Bale - Dans
21
Mayıs
Salı
18:15
-
24
Eylül
Salı
18:15
Anadolu Ateşi - Fire of Anatolia
Anadolu Ateşi - Fire of Anatolia
Sahne/Bale - Dans
24
Mayıs
Cuma
18:15
-
27
Eylül
Cuma
18:15
Troya
Troya
Sahne/Bale - Dans
28
Mayıs
Salı
18:15
-
24
Eylül
Salı
18:15
Anadolu Ateşi - Fire of Anatolia
Anadolu Ateşi - Fire of Anatolia
Sahne/Bale - Dans
31
Mayıs
Cuma
18:15
-
27
Eylül
Cuma
18:15
Troya
Troya
Sahne/Bale - Dans
04
Haziran
Salı
18:15
-
24
Eylül
Salı
18:15
Anadolu Ateşi - Fire of Anatolia
Anadolu Ateşi - Fire of Anatolia
Sahne/Bale - Dans
07
Haziran
Cuma
18:15
-
27
Eylül
Cuma
18:15